Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na instruktora zaświadczenie o ukończeniu kursu, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu „wewnętrznego”.


Cennik

Wpłata jednorazowa2 650,00 PLN
RatyI rata - 900,00 PLN
II rata - 900,00 PLN
III rata - 1 000,00 PLN
RAZEM = 2 800,00 PLN

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 PLN w przypadku egzaminatorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa

W przypadku osób, które chcą uczestniczyć w kursie w zakresie kategorii A i B, cena kursu zostaje powiększona o 1500,00 PLN.


Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I16 - 17 grudnia 2017 r. Harmonogram zajęć
Zjazd II 27 - 28 stycznia 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd III 10 - 11 lutego 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd IV 24 - 25 lutego 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd V 10 - 11 marca 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd VI 24 - 25 marca 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd VII 14 - 15 kwietnia 2018 r.

 Harmonogram zajęć

Uwaga. W dniu 15 kwietnia
zajęcia do godziny 1625

Zjazd VIII 12 - 13 maja 2018 r.

 Harmonogram zajęć

Uwaga. W dniu 12 maja
zajęcia do godziny 1625

Zjazd IX*

19 maja 2018 r. Harmonogram zajęć

*Dodatkowe zajęcia tylko dla kandydatów na instruktorów kategorii A prawa jazdy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Do pobrania: