Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na instruktora zaświadczenie o ukończeniu kursu, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu „wewnętrznego”.


Terminy zjazdów

Zjazd I10 - 11 grudnia 2016r.Harmonogram zajęć
Zjazd II14 - 15 stycznia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd III28 - 29 stycznia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd IV11 - 12 lutego 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd V25 - 26 lutego 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VI11 - 12 marca 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VII25 - 26 marca 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VIII8 - 9 kwietnia 2017r.Harmonogram zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Do pobrania: