Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 8.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  • tradycyjnie, w formie papierowej na adres:
   Inspektor Ochrony Danych WORD w Warszawie
   ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Posiada Pani / Pan następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani / Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani / Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani / Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani / Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obowiązkowe.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dalsza część klauzul informacyjnych przeznaczona jest dla poszczególnych kategorii osób, których dane są przetwarzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową

 1. Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:
  • od dziecka;
  • od rodzica lub opiekuna prawnego;
  • od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.
 2. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego przetwarzane będą w celu:
  • organizacji i przeprowadzenia szkolenia na kartę rowerową;
  • prowadzenia korespondencji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
  • prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych ze szkoleniem lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 3. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez dziecko, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcą danych dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się szkoleniami (w tym wykładowcy) oraz sprawami organizacyjnymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w tym:
  • formularze arkuszy zaliczeń – 10 lat;
  lub tak długo jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny.
 7. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy w tym monitoring części praktycznej oraz osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego kierowcy zawodowego

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • przekazane za pośrednictwem portalu Info-Car;
  • od innej upoważnionej przez Panią / Pana osoby.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • pomiaru temperatury przed egzaminem w celu związanym z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
  • przeprowadzenia procesu egzaminowania;
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji związanej z egzaminem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z egzaminem, w tym nagrania przebiegu egzaminu;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • pobranie aktualizacji profilu kandydata na kierowcę (PKK / PKZ);
   • ewidencjonowanie rozliczeń finansowychw, w tym dokonanie zwrotów nadpłat;
   • odesłania PKK / PKZ na Pani / Pana żądanie do innego WORD;
   • odesłania zaktualizowanego PKK / PKZ o wynik egzaminu do właściwego Wydziału Komunikacji / Starosty;
  • udziału w postępowaniu skargowym na proces egzaminowania;
  • prowadzenia prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi egzaminami i testami kwalifikacyjnymi;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 3. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • niezbędności ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. (art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym egzaminatorzy, osoby odbywające praktyki egzaminatorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku odwołania od decyzji Marszałka Województwa dotyczącej złożonej skargi;
  • upoważnieni pracownicy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu egzaminowania (dotyczy osób przystępujących do egzaminu państwowego w zakresie PKK oraz PKZ) oraz systemu Info-Car (dotyczy osób przystępujących do egzaminu państwowego w zakresie PKK), a także podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne do powyższych systemów;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi informatyczne;
  • biegli rewidenci ksiąg rachunkowych;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
  Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 5. Pani / Pana dane przetwarzane będą przez następujący okres czasu:
  • listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 2 lata zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • protokoły egzaminów państwowych – 50 lat;
  • arkusze testów kwalifikacyjnych – 6 miesięcy;
  • złożona skarga dotycząca przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy – 5 lat;
  • zarejestrowane nagranie z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy - 21 dni, chyba że została złożona skarga na przebieg lub wynik egzaminu;
  • rozliczenia finansowe - 6 lat;
  lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w teleinformatycznym systemie egzaminowania oraz informatycznych systemach finansowo-księgowych.
 7. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 8. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla kierowników OSK i instruktorów wynajmujących plac manewrowy

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • od innej upoważnionej przez Panią / Pana osoby;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu wynajmu placu manewrowego;
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji związanej z wynajmem placu manewrowego;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z wynajmem placu manewrowego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • celach podatkowych;
   • ewidencjonowania wynajmu placu;
   • rozliczeń finansowych;
  • prowadzenia prac analitycznych i statystycznych związanych z wynajmem placu manewrowego;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 3. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi oraz finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługiinformatyczne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom);
  • biegli rewidenci ksiąg rachunkowych;
  • f) upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej itp.).
  Podmioty powyższe będą odbiorcą danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 5. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora:
  • formularze zgłoszeniowe – 2 lata;
  • b) rozliczenia finansowe – 6 lat;
  • lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach, finansowo-księgowych oraz wspomagających obsługę umów cywilnoprawnych.
 7. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 8. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych przystępujących do przetargów w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, dalej „PZP”;
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy, w przypadku wyboru Pani / Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego;
  • prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pani / Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego, związanej z umową na wykonanie zamówienia publicznego;
  • prowadzenia dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w postępowaniem lub w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi oraz finansowymi, a także osoby uczestniczące w pracach Komisji Przetargowej;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
  • podmioty, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (KIO, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Prokuratura, Urząd Skarbowy itp.).
  Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy) lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Nie przysługuje Pani / Panu następujące prawo:
  • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
  • prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani / Pana dane będą podlegały profilowaniu. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w PZP.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna np.: zlecenie, dzieło, umowa o świadczenie usług

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy;
  • prowadzenia korespondencji związanej z Pani / Pana umową;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z Pani / Pana umową;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi informatyczne;
  • upoważnieni pracownicy innych podmiotów, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom);
  • biegli rewidenci ksiąg rachunkowych;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (ZUS, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).
  Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych oraz wspomagających obsługę umów cywilnoprawnych.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani / Pana dane będą podlegały profilowaniu. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach optymalnego doboru wiedzy, umiejętności oraz zaproponowanej ceny towaru lub usługi. Konsekwencją wyboru będzie zawarcie umowy.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się w sprawach ogólnych

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zawarte w korespondencji, jeśli wymagają tego przepisy prawa archiwizacji korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • dochodzenia roszczeń związanych z przedmiotem Pani / Pana korespondencji lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora, a dotyczących przedmiotu korespondencji lub sposobu załatwienia sprawy poruszanej w korespondencji;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów, dotyczących korespondencji i komunikacji.
  • prowadzenia prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi egzaminami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi informatyczne;
  • upoważnieni pracownicy innych podmiotów współpracujących z Administratorem przetwarzający dane osobowe w zależności od treści złożonego pisma;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura itp.).
  Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony instrukcją kancelaryjną, w zależności od treści złożonego pisma lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 6. Pani / Pana dane mogą podlegać profilowaniu w zależności od treści złożonego pisma.

Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i dokumentowania tego procesu;
 2. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami kadrowymi, a także inni pracownicy Administratora (np. Kierownik komórki organizacyjnej);
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 6. Pani / Pana dane będą profilowane (podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora WORD w Warszawie dotyczącym Regulaminu rekrutacji. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami).

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przetwarzania Pani / Pana wniosku o dostęp do informacji publiczne;
  • prowadzenia korespondencji związanej z Pani / Pana wnioskiem o dostęp do informacji publicznej;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: udzielenia odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w wnioskiem o dostęp do informacji publicznej lub obrony przed nimi;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 3. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami, których dotyczy wniosek o udzielenie informacji publicznej;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługiinformatyczne;
  • upoważnieni pracownicy innych podmiotów, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
  Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas okres 10 lat, chyba że Archiwum Państwowe nie wyrazi zgody na zniszczenie Pani / Pana wniosku oraz udzielonej odpowiedzi lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora
 6. Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w informatycznych systemach finansowo-księgowych jeżeli zgodnie z prawem za udzielenie informacji publicznej zostanie naliczona opłata.
 7. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 8. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • od Pani / Pana pracodawcy;
  • z Powiatowego Urzędu Pracy).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • pomiaru temperatury przed szkoleniem w celu związanym z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy na usługi szkoleniowe;
  • prowadzenia z Panią / Panem korespondencji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
  • prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
   • potwierdzenia udziału w szkoleniu;
   • wydaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się szkoleniami (w tym wykładowcy) oraz sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy Grupa IMAGE Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy dotyczącej prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych w formie e-learningowych;
  • upoważnieni pracownicy Darmar soft s.c. w związku z realizacją umowy dotyczącej dostawy systemu ewidencyjnego do prowadzenia szkoleń oraz zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi informatyczne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi szkoleniowe;
  • biegli rewidenci ksiąg rachunkowych;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody, w tym podmioty zgłaszające na szkolenia (np. Pani / Pana pracodawca, Powiatowy Urząd Pracy);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Wydział Komunikacji, Wojewoda, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), na ich wniosek lub żądanie lub na Pani / Pana wniosek.
  Podmioty powyższe będą odbiorcą danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  • akta osób szkolonych – 5 lat;
  • rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;
  • rozliczenia finansowe - 6 lat;
  lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. 11. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w informatycznych systemach finansowo-księgowych oraz wspomagających obsługę procesu szkolenia.
 7. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 8. Pani / Pana dane będą podlegały profilowaniu. Podejmowanie decyzji w będzie odbywało się na zasadach określonych w Zarządzaniach Dyrektora WORD w Warszawie dotyczących poszczególnych szkoleń. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przygotowanie zróżnicowanej oferty programowej oraz / lub cenowej dla określonej osoby lub grupy osób..

Klauzula informacyjna dla tłumaczy języka migowego oraz języków obcych

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy dla osoby z udziałem tłumacza języka migowego;
  • przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy dla osoby z udziałem tłumacza języka obcego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach ewidencyjnych;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami sprawami organizacyjnymi oraz egzaminatorzy prowadzący egzaminy państwowe na prawo jazdy;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w związku z realizacją umowy dotyczącej dostawy teleinformatycznego systemu egzaminowania, a także podmiotowi zapewniającemu wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy itp.).
  Podmioty powyższe będą odbiorcą danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora:
  • zgodnie z okresem przechowywania protokołów egzaminacyjnych – 50 lat;
  • wnioski papierowe o udział tłumacza w egzaminie – 2 lata.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach do ewidencji osób egzaminowanych
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD w Warszawie;
  • ochrony mienia;
  • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń, w tym z tytułu szkód na mieniu lub obrony przed nimi;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 1, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą lub mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Administratora;
  • upoważnieni pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem;
  • upoważnieni pracownicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku odwołania od decyzji Marszałka Województwa dotyczącej złożonej skargi na wynik lub przebieg egzaminu na prawo jazdy;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem świadczących usługi prawne;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
  Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani / Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu automatycznego nadpisania, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty ich pozyskania, chyba że przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes Administratora wymaga dłuższego okresu przechowywania.
 5. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu są: wizerunek osoby.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 7. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Do pobrania: