Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - źródła międzynarodowe.

Świat - Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w marcu 2010 roku ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ideą tego programu jest stabilizacja, a następnie redukcja prognozowanej liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych całego świata. Założenia Planu ma bardzo konkretny cel: uratowanie 5 milionów uczestników ruchu drogowego, zapobiegnięcie urazów 50 milionów ludzi, a także uzyskanie znacznych, oscylujących ok. 5 trylionów USD oszczędności.

Europa - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały również podjęte przez Komisję Europejską jako odpowiedź na bardzo wysoką liczbę ofiar wypadków na drogach Europy. Komisja Europejska, kontynuując swoje działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 20 lipca 2010 roku przyjęła nowy, czwarty już program poprawy bezpieczeństwa na drogach, obowiązujący do 2020 roku. Szacuje się, że dzięki działaniom podjętym w ramach III Programu Działań (lata 2001-2010), uratowano ponad 78 000 ludzi.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - źródła krajowe.

Polska - W roku 1991 stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju osiągnął punkt krytyczny. W wypadkach drogowych zginęło wtedy 7 901 osób. Od tamtego czasu systematycznie podejmowane są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach (Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 96, 2000, 2005). Wstępując do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska zobowiązała się do realizacji polityki unijnej również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Choć w trakcie ostatniej dekady można dostrzec poprawę sytuacji w tym zakresie, to Polska, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, nadal pozostaje krajem o niskim poziomie tego bezpieczeństwa.

W 2012 roku opracowano i w dniu 20.06.2013 roku przyjęto do realizacji kompleksową strategię poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach zawartą w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 - 2020.

Efektem realizacji Programu powinno być oprócz minimalizowania liczby wypadków, doprowadzenie do sytuacji, w której jeśli już dojdzie do wypadku, jego skutki nie będą śmiertelne. Wizja ta jest celem Unii Europejskiej, która jako światowy lider bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach transportu, pragnie osiągnąć w 2050 roku liczbę ofiar śmiertelnych zbliżoną do zera. Poza przyjęciem celu Unii Europejskiej (ograniczyć roczną liczbę zabitych o co najmniej 50 % do roku 2020), dodatkowo zakłada ograniczenie rocznej liczby ciężko rannych o 40 % do roku 2020 (cele te powinny być osiągnięte względem roku 2010). Oznacza to nie więcej niż 2 000 ofiar śmiertelnych i 6 900 ciężko rannych w 2020 roku.

Program oparty jest na pięciu filarach:

 • bezpieczny człowiek,
 • bezpieczna droga,
 • bezpieczna prędkość,
 • bezpieczny pojazd,
 • ratownictwo medyczne oraz opieka powypadkowa,

Skierowany jest do wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, a więc m.in. do parlamentu, rządu, samorządów, zarządców dróg, projektantów dróg, służb nadzoru, a także wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nakłada też obowiązek opracowania strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez wszystkie wojewódzkie samorządy.

Województwo Mazowieckie - Na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2014 roku opracowano i wdrożono do realizacji Strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2014 - 2020. Województwo mazowieckie, w zakresie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako naczelny priorytet przyjmuje ochronę życia i zdrowia jego uczestników. Bezpieczny człowiek jest podmiotem wszystkich działań podejmowanych w ramach podejścia Bezpieczny system.

W Strategii przyjęto dwa główne cele strategiczne które mają być osiągnięte przez województwo do 2020 roku. Pierwszy cel to coroczne sukcesywne zmniejszanie liczby ofiar śmiertelnych oraz drugi, zmniejszanie liczby ciężko rannych.

Cele strategiczne dla województwa mazowieckiego:

 1. Zmniejszenie, w porównaniu do 2010 roku liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 %, tj. do nie więcej niż 330 ofiar w 2020 roku.
 2. Zmniejszenie, w porównaniu do 2010 roku liczby ofiar ciężko rannych wypadków drogowych o 40 %, tj. do nie więcej niż 848 ofiar w 2020 roku.

Struktura Programu - Struktura Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa mazowieckiego wynika z Narodowego Programu BRD 2013 - 2020. jest oparta na sześciu podstawowych filarach działań w poszczególnych obszarach:

 • efektywny system zarządzania BRD,
 • bezpieczny i odpowiedzialny człowiek,
 • przyjazna i wybaczająca infrastruktura,
 • bezpieczne i sprawne pojazdy,
 • przewidująca i bezpieczna prędkość,
 • system ratownictwa i pomocy ofiarom wypadków.

WORD Warszawa - Wojewódzki Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie jest inicjatorem wielu innowacyjnych działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym regionie. Priorytetem w tych działaniach jest promowanie bezpiecznych zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego w tym edukacja i szkolenie dzieci i młodzieży.

Współpracujemy w tym zakresie z wieloma podmiotami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie takimi jak Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policja, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Służba Więzienna, a także inne instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Mazowsza i kraju.

W naszej opinii jedynie współdziałanie i zaangażowanie wszystkich tych podmiotów pozwoli na zrealizowanie założonego celu zawartego w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 - 2020 a także Strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2014 - 2020.


Odnośnik do artykułu Kontakt z Wydziałem SzkoleńKontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania: