Spotkanie organizacyjne

Szanowni Państwo, dnia 17 grudnia 2022 roku zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące Kursu Kwalifikacyjnego dla Kandydatów na Egzaminatorów Kategorii B Prawa Jazdy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie „Organizatora” - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 o godzinie 10.00 (aula, III piętro).

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

 • Przewidywany czas trwania kursu: około 12 miesięcy (uzależniony od wielu czynników),
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w soboty i niedziele (przeważnie 2 x w miesiącu),
 • Koszt kursu kat. „B” uzależniony jest od sposobu dokonania opłaty, tj. w przypadku opłaty jednorazowej wynosi: 4500,00 PLN lub przypadku opłaty ratalnej wynosi: 4800,00 PLN (możliwość płatności 3 x 1600,00 PLN),
 • Przeprowadzenie Kursu uzależnione jest od minimalnej liczby uczestników. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 30 osób.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” (karty zgłoszeniowe zawierające na rewersie Oświadczenie o spełnianiu wymagań przez Kandydata, będą dostępne na stronie internetowej WORD w Warszawie oraz na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie w terminach wskazanych przez Organizatora pełnej lub częściowej opłaty za Kurs (najpóźniej w dniu poprzedzającym I-szy Zjazd),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, wydanego na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami,
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie bycie skazaną / skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.*

*Należy okazać Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego:

 • jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz
 • ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.

Osoby zainteresowane muszą złożyć oryginał Karty zgłoszeniowej, a pozostałe dokumenty, o których mowa w „Warunkach uczestnictwa” oraz dokument potwierdzający tożsamość i prawo jazy okazać do wglądu w dniu ich składania Organizatorowi. Wymagane dokumenty można złożyć na spotkaniu organizacyjnym.


Opłaty za Kurs należy dokonać:

 • Na nr rachunku bankowego WORD w Warszawie - 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  Tytułem: Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów 2022/2023 Imię i nazwisko.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji przedmiotowego Kursu w przypadku braku odpowiedniej minimalnej liczby osób zainteresowanych – w takim przypadku osobom, które dokonały wcześniej opłaty za Kurs zostanie ona zwrócona na wskazane przez nią konto.


Terminy zjazdów

ZjazdyData zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I14-15 stycznia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu I w formacie pdfHarmonogram zjazdu I (PDF 190,5KB)
Zjazd II28-29 stycznia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu II w formacie pdfHarmonogram zjazdu II (PDF 230,5KB)
Zjazd III4-5 luty 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu III w formacie pdfHarmonogram zjazdu III (PDF 822,6KB)
Zjazd IV25-26 luty 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IV w formacie pdfHarmonogram zjazdu IV (PDF 250,4KB)
Zjazd V11-12 marzec 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu V w formacie pdfHarmonogram zjazdu V (PDF 239,9KB)
Zjazd VI25-26 marzec 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VI w formacie pdfHarmonogram zjazdu VI (PDF 244,0KB)
Zjazd VII15-16 kwiecień 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VII w formacie pdfHarmonogram zjazdu VII (PDF 256,7KB)
Zjazd VIII22-23 kwiecień 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIII w formacie pdfHarmonogram zjazdu VIII (PDF 244,1KB)
Zjazd IX13-14 maj 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IX w formacie pdfHarmonogram zjazdu IX (PDF 239,3KB)
Zjazd X20 maj 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu X w formacie pdfHarmonogram zjazdu X(PDF 224,2KB)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Do pobrania: