Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
 • wniesienie opłaty oraz dostarczenie potwierdzenia (osobiście lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu);
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu);
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa: 4200,00 zł.

Wpłaty ratalne

Rata I1500,00 zł.
Rata II1500,00 zł.
Rata III1500,00 zł.
Razem4500,00 zł.

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 zł. w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa


Opłat należy dokonać przelewem bankowym. Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

 • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
 • Tytuł przelewu musi zawierać:
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • rodzaj szkolenia/kursu,


Terminy zjazdów

ZjazdyData zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I2 - 3 paździenika 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IHarmonogram zjazdu I
Zjazd II16 - 17 paździenika 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IIHarmonogram zjazdu II
Zjazd III06 - 07 listopada 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IIIHarmonogram zjazdu III
Zjazd IV20 - 21 listopada 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IVHarmonogram zjazdu IV
Zjazd V04 - 05 grudnia 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VHarmonogram zjazdu V
Zjazd VI18 - 19 grudnia 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIHarmonogram zjazdu VI
Zjazd VII08 - 09 stycznia 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIHarmonogram zjazdu VII
Zjazd VIII22 - 23 stycznia 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIIHarmonogram zjazdu VIII
Zjazd IX19 - 20 luty 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IXHarmonogram zjazdu IX
Zjazd X5 marca 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu XHarmonogram zjazdu X

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć osobiście w WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8 (pokój 203), od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Zgłoszenie przyjmujemy do dnia 20 września 2021 roku.

Rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na początek października 2021 (zjazdy szkoleniowe realizowane będą w soboty i w niedzielę co dwa tygodnie)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel 22 59 76 765


Do pobrania: